Equi -Vita - logo

Equi -Vita

Education, Osteopathy and Rehabilitation 

Equi -Vita - logo

Algemene Voorwaarden Opleiding

Algemene Voorwaarden Van Ruiter Naar Trainer Opleiding

Artikel 1 Inschrijving

 1. Inschrijving door de student is mogelijk door het toezenden van het inschrijfformulier per post of per mail met daarbij je persoonlijke gegevens, CV, een motivatiebrief en een video van jouw rijden. U dient uw handtekening en datum van ondertekening op het formulier te plaatsen.
 2. Na inschrijving ontvangt u van ons binnen 5 werkdagen een bericht of u bent toegelaten. Zo ja, dan ontvangt u een factuur voor het verschuldigde inschrijf- en cursusgeld.
 3. Door inschrijving verplicht u zich tot het voldoen van het volledige cursusbedrag.
 4. Inschrijvingsovereenkomst vindt plaats op volgorde van binnenkomst inschrijfformulier én betaling inschrijfgeld. Zodra beiden tijdig binnen zijn bent u verzekerd van een cursusplek.
 5. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het volledige cursusgeld.
 6. Door inschrijving geeft de student te kennen onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
 7. De student heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd om deel te nemen aan opleiding of cursus. Deze bedenktijd vangt aan op de dag van inschrijving.
 8. Annulering binnen deze 14 dagen kan enkel via een aangetekende brief of mail aan het adres van Equi-vita of info@equi-vita.nl
 9. Inschrijving is enkel mogelijk indien student de beschikking heeft over een paard welke hij alle opleidingsdagen mee kan nemen.

Artikel 2 Financiële voorwaarden

 1. Het opleidingsbedrag bestaat uit inschrijfgeld en cursusgeld. Het inschrijfgeld wordt in mindering gebracht op het volledige cursusbedrag.
 2. De betalingsovereenkomst wordt aangegaan voor de gehele opleidingsduur van minstens 2 jaar.
 3. Het cursusgeld dient in termijnen als vooruitbetaling te worden voldaan zoals aangegeven op de factuur van het inschrijfgeld. Deze termijnen worden voorafgaand aan de start van het studiejaar bekend gemaakt, danwel via het inschrijf-factuur danwel via de website en mail.
 4. Betaalgegevens van Equi-vita zijn IBAN NL83 RABO 033 73 01220 tnv L.Theunissen.
 5. Bij een tweede herinnering worden 25 euro aanmaningskosten in rekening gebracht.
 6. Equi-Vita is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van collegegeld van deelname uit te sluiten.
 7. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student.
 8. Annulering is na overdracht aan het incassobureau niet meer mogelijk.

Artikel 3 Annulering door student

 1. Inschrijving geldt voor de gehele opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
 2. Bij annulering uiterlijk 8 weken voor aanvang van de opleiding  is 50% van het opleidingsgeld verschuldigd.
 3. Bij annulering binnen 4 weken voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.
 4. Annulering binnen de wettelijke termijn kan uitsluitend per aangetekende brief of mail naar het adres van Equi-Vita of via info@equi-vita.nl

Artikel 4 Persoonlijke gegevens student

 1. De student zal de docent(en) voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
 2. Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding. Per cursusgroep wordt een deelnemerslijst opgesteld met naam en adresgegevens die aan de betreffende deelnemers wordt verstrekt, tenzij u aangeeft op het inschrijfformulier dat u hier bezwaar tegen heeft.
 3. De student dient wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan het secretariaat van de opleiding.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Equi-Vita is niet aansprakelijk voor diefstal. De opleiding is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens studieactiviteiten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt. Bij ongevallen en calamiteiten dient de docent of opleidingscoördinator ingeschakeld te worden.
 2. Indien Equi-Vita onverhoopt van wetswege aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het collegegeld.
 3. De aansprakelijkheid van Equi-Vita is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 4. In geval van aansprakelijkheid is Equi-Vita uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de door de student betaalde collegegelden. Equi-Vita is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.
 7. Instructeurs in opleiding (IO’s) mogen enkel les geven onder aanwezigheid en verantwoordelijkheid van een gediplomeerde en verzekerde instructeur. Het geven van instructie op eigen houtje is niet toegestaan zolang de leerling niet afgestudeerd is en Equi-Vita kan dus nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van ongevallen die gebeuren als een IO les geeft zonder aanwezigheid en verantwoordelijkheid van een gediplomeerde en verzekerde begeleidende instructeur.

Artikel 6 Overmacht

 1. Equi-Vita is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop  Equi-Vita geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Equi-Vita niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Equi-Vita kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naamsgebruik

 1. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Equi-Vita / VRNT / Leandra Theunisssen.
 2. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 3. Niets van de uitgaven van het opleidingsinstituut VRNT mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leandra Theunissen.
 4. Foto- en of videomateriaal dat door studenten gemaakt wordt tijdens de opleiding mag alleen voor privégebruik en tijdens de opleiding van VRNT gebruikt worden. Niets hiervan mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leandra Theunissen openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnamen of enige andere manier.
 5. Foto- en filmmateriaal gemaakt tijdens de opleiding en filmpjes van huiswerk- en examenopdrachten kunnen gebruikt worden in lesmateriaal voor de opleiding van VRNT en kunnen worden gebruikt voor reclame- en promotiedoeleinden.
 6. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 7. Bij misbruik van de naam of het logo van Equi-Vita / VRNT of haar medewerkers kan de student de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

Artikel 8 Kwaliteit, normen en waarden

 1. Equi-Vita doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus, dan kan de student zich per ondertekende brief wenden tot het management van de opleiding.
 2. De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de student verschuldigde collegegelden.
 3. Indien de student zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens medestudenten, docenten of opleidingscoördinator zal de student hierop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.
 4. Onder wangedrag wordt verstaan alle gedrag dat maatschappelijk als onaanvaardbaar wordt geacht, zoals intimidatie, sexuele intimidatie, bedreiging, chantage, schade toebrengen aan goederen of personen niet te wijten aan een ongeluk, alsmede het in een kwaad daglicht brengen van de opleiding of haar docenten.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Equi-Vita is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Voorts is Equi-Vita bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke dan dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Equi-Vita kan worden gevergd.
 3. Indien Equi-Vita tot opschorting of ontbinding overgaat, is Equi-Vita op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Equi-Vita, zal Equi-Vita zorg dragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad binnen 1 maand na akkoord van het opleidingsinstituut. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag, laster, misbruik van studie materiaal, de naam of logo van Equi-Vita / Van ruiter… naar trainer.
 5. Indien de student ivm ziekte of familieomstandigheden een module mist bestaat de mogelijkheid om deze module in te halen op een ander moment bij een andere groep.
 6. Bij tussentijdse opzegging door de student is de student verplicht het cursusgeld voor het hele jaar te voldoen.
 7. In geval van bijzondere en ernstige omstandigheden zoals een terminale ziekte of een ongeval waarbij dusdanige invaliditeit ontstaat dat de student langere tijd niet in staat zal zijn tot het volgen van de opleiding, zal op verzoek van de student dat deel van het cursusgeld terugbetaald worden waarvoor nog geen levering van dienst is geweest.

Artikel 10 Annulering opleiding en roosterwijziging

 1. Equi-vita houdt zich het recht voor de opleiding bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 2. Het rooster is ieder jaar rond december, voorafgaand aan het nieuwe studiejaar, bekend en wordt op de website www.equi-vita.nl gepubliceerd.
 3. Het rooster kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Studenten worden in dat geval zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

 

Artikel 11 Diploma’s en erkenning

 1. VRNT wordt een CRKBO erkend opleidingsinstituut en wordt daardoor periodiek getoetst op kwaliteit.
 2. Studenten die een diploma behaald hebben worden in het register van VRNT vermeld.
 3. Om erkenning te behouden dient de student de opleiding reeds afgerond te hebben en de vereiste nascholing te volgen.
 4. Alleen de erkende instructeurs worden aanbevolen via de website van VRNT.
 5. Wanneer niet aan de eisen voor erkenning is voldaan verwijdert Equi-Vita de naam uit het register van erkende instructeurs.

Artikel 12 Schorsing  uit het register Erkende VRNT Instructeurs

 1. Wanneer er aangetoond dieronvriendelijk handelingen of trainingsmethodes worden gebruikt, heeft VRNT het recht, na waarschuwing, de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is VRNT niet verplicht.
 2. Wanneer een instructeur de naam van VRNT, haar docenten, instructeurs en andere medewerkers in een kwaad daglicht stelt, heeft de VRNT het recht, na waarschuwing, de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is VRNT niet verplicht.
 3. Bij wanbetaling van verschuldigde gelden heeft VRNT het recht, na waarschuwing, de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is VRNT niet verplicht.
 4. Wanneer de instructeur op enige wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden heeft VRNT het recht de betreffende instructeur de erkenning te ontnemen en uit het platform / register te schrappen. Tot eventuele restitutie van inschrijfgeld of cursusgeld is VRNT niet verplicht.